Your wishes in our hands.

Lázně jupiter

OBCHODNÍ PODMÍNKY – LÁZNĚ JUPITER – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („VOP“) Společnosti LÁZNĚ JUPITER a.s., IČ: 28929781, se sídlem Hornokrčská 649/31, Praha 4 (dále jen „Poskytovatel“)

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto podmínky se použijí pro všechny smlouvy o prodeji zboží nebo poskytnutí služeb Poskytovatelem. Odchylky od těchto VOP jsou možné jen na základě písemné dohody. Tyto smluvní podmínky nahrazují jakékoliv podmínky dříve vydané.
1.2 Tyto podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem a fyzickou, či právnickou osobou, kupující zboží Poskytovatele nebo čerpající jeho služby (dále jen „Objednatel“).

Článek 2 – Uzavření smlouvy

2.1 Informace obsažené ve specifikacích výrobků a služeb Poskytovatele, prospektech, na jeho webových stránkách atd. mohou sloužit jen jako vodítko, Poskytovatele nezavazují a nepředstavují ani závazný návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky své nabídky před uzavřením smlouvy.
2.2 Dílčí smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem může být uzavřena na základě písemného potvrzení, písemné objednávky, podpisem kupní smlouvy nebo písemných podmínek poskytování služeb, podpisem karty klienta s uvedením objednaných procedur nebo ústně. Pro obsah smlouvy je rozhodný obsah všech dokumentů, které si strany sepíší nebo potvrdí při uzavírání smlouvy nebo v souvislosti s tím, zejména obsah karty klienta a písemných podmínek poskytování služeb.

Článek 3 – Práva a povinnosti stran

3.1 Poskytovatel bude dodávat služby nebo zboží a poskytovat služby ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Termíny jednotlivých procedur jsou uvedeny v kartě klienta. Objednatel je povinen ve sjednané lhůtě zboží odebrat a služby vyčerpat.
3.2 V případě prodlení Objednatele s odebráním zboží vzniká Poskytovateli právo požadovat úhradu celé kupní ceny.
3.3 V případě, že se Objednatel ve sjednaném termínu na proceduru nedostaví, tento termín propadá a Poskytovatel není povinen za něj poskytnout náhradní termín, ani vrátit cenu. V případě, že se Objednatel ze sjednaných procedur omluví nejméně 24 hodin před sjednaným termínem, (například z důvodu nemoci), má nárok poskytnutí náhradního termínu, pokud objednanou službu nezruší podle následujícího odstavce.
V případě, že Objednatel zruší již objednanou a uhrazenou službu, a to, jak jednorázovou, či poskytovanou na základě již vydané permanentky, a to z jakýchkoliv důvodů, má Poskytovatel nárok na úhradu stornopoplatku, a to následovně:
• 5 dní před zahájením procedur si Poskytovatel nárokuje 5 % z celkové ceny lázeňského balíčku Objednatele
• 4-1 den před zahájením procedur si Poskytovatel nárokuje 20 % z celkové ceny lázeňského baličku Objednavatele.
• Během již započatých procedur si Poskytovatel nárokuje 50 % z nevyčerpaných procedur Objednatele.

Objednatel má však právo převést nevyčerpané služby na jakoukoliv třetí osobu a to bez stornopoplatků, pokud k tomuto převodu dojde nejpozději před zahájením čerpání služby.

Klient je povinen se na objednanou proceduru dostavit včas ve sjednaném termínu. V případě, že přijde pozdě již nemusí být obsloužen a procedura propadá bez náhrady.

3.4 Jakékoliv prodlení Objednavatele vylučuje prodlení Poskytovatele s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb, a to i podle ostatních uzavřených smluv.
3.5 Poskytovatel před podpisem této smlouvy Objednatele seznámil s podstatou, průběhem a náplní jednotlivých služeb a procedur, jakož i s jejich účelem a účinkem na zdraví a organismus klienta a s jejich případnými zdravotními riziky. Objednatel prohlašuje, že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy a že poskytnuté informace jsou srozumitelné. Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že nemá jiné zdravotní obtíže nebo mezení, a že není jinde léčen, než jak je popsáno v jeho kartě klienta.
3.7 Objednatel je dále povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku Poskytovatele a ostatních klientů.

Článek 4 – Záruky a odpovědnost

4.1 Poskytovatel poskytuje záruku za jakost pouze v případě, že je to výslovně uvedeno ve smlouvě, a to výhradně v rozsahu poskytnuté záruky a za podmínek uvedených v následujících odstavcích.
4.2 Záruka za jakost se nevztahuje na případy, kdy s dodaným zbožím není nakládáno v souladu s právními předpisy, návody, příbalovými letáky, informacemi Poskytovatele nebo je po dodání poškozeno. Záruka za jakost se dále nevztahuje na případy, kdy Objednatel neposkytne Poskytovateli pravdivé a úplné informace o svém zdravotním stavu.
4.3 Strany uzavřením smlouvy shodně prohlašují, že jakákoliv předpokládaná škoda, za níž by mohl Poskytovatel v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služeb vůči Objednateli nebo třetí osobě odpovídat, nemůže nikdy přesáhnout cenu podle smlouvy.

Článek 5 – Cena a platební podmínky

5.1 Pokud není cena v dílčí smlouvě sjednána, platí cena dle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je veřejně přístupný na jeho internetových stránkách www.laznejupiter.cz nebo v jeho sídle.
5.2 Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se s ceníkem seznámil, a že s ním souhlasí. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně měnit, a to i bez souhlasu Objednatele. Tyto změny se ale nedotýkají již uzavřených dílčích smluv.
5.3 Nárok na cenu vzniká ihned po uzavření smlouvy a je ihned splatný.

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

6.1 Stanou-l se jakákoliv ujednání z těchto VOP nebo dílčí smlouvy zcela nebo částečně neplatná, zbytečná nebo obsolentní, zůstávají ostatní ujednání nadále v plné platnosti a strany, bude-li to nezbytné, v takovém případě nahradí tato ujednání novým ujednáním, které bude svým obsahem a účelem nejbližší ujednáním neplatným či zbytečným.
6.2 Veškerá písemná oznámení nebo výzvy jsou strany oprávněny činit písemně i prostředky elektronické komunikace na adresy a kontakty, uvedené ve smluvní dokumentaci.
6.3 K závaznosti těchto VOP postačí, pokud je na ně odkázáno v objednávce, smlouvě, písemných podmínkách poskytování služeb, kartě klienta nebo pokud je jejich užití odsouhlaseno podpisem těchto VOP objednatelem.

Obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.laznejupiter.cz
1. Úvodní nastavení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LÁZNĚ JUPITER a.s., provozovna PRAHA 4 Hornokrčská 31, 140 00 Praha 4 – Krč, identifikační číslo: IČ: 28929781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15422 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.laznejupiter.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.laznejupiter.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou uživatele a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.
3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
· objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
· způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
· informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží, služeb a Platební podmínky
4.1 Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
· v hotovosti v provozovnách prodávajícího na adresách uvedených na webové stránce při převzetí zboží na těchto provozovnách;
· v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
· bezhotovostně převodem na jeden z účtu prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
· bezhotovostně platební kartou.
4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího.
5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Zboží nelze vracet prodávajícímu na dobírku.
5.4 Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
5.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží
6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, resp. ve lhůtě dohodnuté kupujícím a prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat jednorázový poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle platných cen dopravy uvedených na webu prodávajícího.
6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Odpovědnost za vady, Záruka
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo, pro který se věc obvykle používá.
7.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
7.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adresách jeho provozoven uvedených na webové stránce www.laznejupiter.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.
9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a pro účely zpětného hodnocení vyřízení objednávky.
9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším osobám.
9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a zároveň, že má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
· požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
· požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování
11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno přednostně na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: LÁZNĚ JUPITER a.s., provozovna PRAHA 4 Hornokrčská 31, 140 00 Praha 4 – Krč. Tel.: (+420) 244 463 205, mobilní tel.: (+420) 605 075 726, e-mail: info@laznejupiter.cz.

V Praze dne 15. 5. 2016